Termeni și condiții

Introducere

Bine ați venit pe www.lawyering.ro, denumit în continuare „website-ul”. Acesta este proprietatea SORINA HOMITCHI LAW OFFICE, care este organizat și functionează în conformitate cu Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, fiind înființat în temeiul Deciziei Consiliului Baroului București nr. 301/02.02.2021.

Dreptul de proprietate intelectuală asupra website-ului


Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului website-ului, articolelor, știrilor, fotografiilor și altui conținut existent aparține SORINA HOMITCHI LAW OFFICE.
Website-ul oferă tuturor utilizatorilor posibilitatea de a-i accesa conținutul, în scop de informare.
Accesarea acestuia nu conferă utilizatorilor dreptul de a folosi conținutul, articolele sau materialele de orice fel, în orice alt scop, fără a se obține un acord prealabil scris în acest sens de la titularul site-ului.

Conținut site și clauze de nerăspundere


Prin folosirea website-ului veți gasi informații referitoare la SORINA HOMITCHI LAW OFFICE, activitatea și serviciile oferite de acesta, precum și despre domeniile de practică în care cabinetul de avocatură își desfășoară activitatea. De asemenea, website-ul conține știri, articole și alte materiale care vizează modificări legislative intervenite la nivel național și european, dar și noutăți apărute la nivelul jurisprudenței naționale sau europene. Continutul, materialele si articolele de pe site sunt publicate în scop de informare și au caracter general.
Informațiile prezentate pe site nu pot fi asimilate unei consultații juridice și nu creeză între utilizator și SORINA HOMITCHI LAW OFFICE o relație de tip client – avocat.
Cabinetul de avocat nu poartă raspunderea pentru acțiunile sau omisiunile utilizatorilor, care au acționat în rezolvarea problemelor juridice pe care le au, folosindu-se de informațiile regăsite pe acest website.

Clienții sau utilizatorii trebuie să fie consiliați și să beneficieze de asistentă juridică specializată, în funcție de circumstanțele și particularitățile fiecărei chestiuni juridice în parte. Acest website poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt proprietatea SORINA HOMITCHI LAW OFFICE . Nu avem control asupra acelor site-uri și nici asupra materialelor prezentate pe acestea. Nu purtăm raspundere asupra conținutului, securității sau asupra oricărui alt element legat de aceste site-uri.

Prelucrarea datelor personale și folosirea cookie-urilor


SORINA HOMITCHI LAW OFFICE, în calitate de operator de date, se angajează să protejeze și să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal care vă aparțin.
La utilizarea datelor cu caracter personal, respectăm toate prevederile legale în materie, implicit dispozițiile Regulamentului 2016/679 din data de 27.04.2016 al Parlamentului European și al Consiliul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate:


a. Date de identificare (de ex.: nume și prenume, data nașterii, cetățenie, cod numeric personal etc;)
b. Date de contact (de ex: adresa de domiciliu sau de reședință, e-mail, număr de telefon etc.);
c. Date privind facturarea (contul bancar);
d. Date privind profesia, meseria sau ocupația, adresa profesională sau locul de muncă, denumirea postului ocupat și a societății angajatoare;
e. Alte date relevante și necesare desfășurării raportului contractual;
f. Datele colectate urmare a accesării website-ului SORINA HOMITCHI LAW OFFICE (de ex: IP, data și ora accesului, țara, datele furnizate în vederea obținerii unei consultații juridice).


Persoane vizate


SORINA HOMITCHI LAW OFFICE prelucrează datele cu caracter personal ale
următoarelor categorii de persoane:
a) Clienții sau potențialii clienți persoane fizice, reprezentanții sau împuterniciții clienților sau potențialilor clienți – persoane juridice;

b) Partenerii, colaboratorii sau salariații SORINA HOMITCHI LAW OFFICE, precum și ale candidaților care aspiră la un post de muncă în cadrul cabinetului;
c) Furnizorii sau prestatorii de servicii;
d) Utilizatorii website-ului www.lawyering.ro;
e) Alte terțe persoane;

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
SORINA HOMITCHI LAW OFFICE prelucrează datele cu caracter personal în urmatoarele scopuri:
a) Încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractului de asistență juridică;
b) Întocmirea documentelor financiar-contabile prevăzute de lege;
c) Completarea și depunerea declarațiilor prevăzute de lege și îndeplinirea obligațiilor privind plata onorariilor;
d) Primirea și transmiterea corespondenței, precum și întreținerea relației cu clientul,
e) Încheierea și executarea contractelor de prestări servicii/furnizare cu furnizorii sau prestatorii de servicii;
f) Îmbunătățirea conținutului informativ al website-ului.

Temeiul prelucrării datelor


Datele cu caracter personal sunt prelucrate de SORINA HOMITCHI LAW OFFICE în baza
următoarelor temeiuri de drept:
a) Consimțământul dumneavoastră exprimat în sensul prelucrării acestora, conform art. 6
alin.(1) lit. a) din RGPD;
b) În scopul executării contractului de asistență juridică sau în scopul efectuării oricăror
demersuri la solicitarea dumneavoastră, înaintea încheierii contractului de asistență juridică,
conform art. 6 alin.(1) lit. b) din RGPD;
c) În scopul îndeplinirii unei obligații legale care revine SORINA HOMITCHI LAW
OFFICE (obligații prevăzute de legislația profesiei de avocat, de legislația contabilă și fiscală
etc.), conform art. 6 alin.(1) lit. c) din RGPD;
d) În vederea îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public, conform art. 6
alin.(1) lit. e) din RGPD;
e) În scopul atingerii intereselor legitime ale SORINA HOMITCHI LAW OFFICE,
respectiv în scopul organizării activității și a asigurării funcționalității website-ului, conform art.
6 alin.(1) lit. f) din RGPD.
Divulgarea datelor

În cadrul desfășurării activității și în scopul îndeplinirii mandatului oferit, SORINA HOMITCHI LAW OFFICE poate transmite datele cu caracter personal următoarelor persoane:
a) Autorităților și instituțiilor publice,
b) Entităților precum: instanțele judecătorești, executorii judecătorești, notarii publici,
instituțiile bancare, ONRC, ANCPI;
c) Prestatorilor de servicii: contabilitate, audit, curierat etc.;
d) Altor persoane implicate în furnizarea serviciilor juridice (experți, traducatori, interpreți, consultanți etc.);
e) Terțe părți indicate de persoana a cărei date sunt prelucrate.

Securitatea datelor

 
SORINA HOMITCHI LAW OFFICE a implementat măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră. Utilizăm mijloace de stocare şi securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor dumneavoastră în siguranță în formă electronică şi fizică.
În ciuda măsurilor luate, nu putem garanta că transmiterea informațiilor prin intermediul internetului este complet securizată.

Durata prelucrării datelor


Datele cu caracter personal sunt păstrate de SORINA HOMITCHI LAW OFFICE atât timp cât subzistă scopul pentru care acestea au fost prelucrate.
Acestea sunt păstrate pe întreaga durată a contractului de asistență juridică sau a oricărui alt contract încheiat cu dumneavoastră.
Totodată, cabinetul va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal și după încetarea contractului, în scopul respectării obligațiilor legale stabilite în sarcina acestuia.
SORINA HOMITCHI LAW OFFICE are obligația, potrivit prevederilor legale, să pastreze sau arhiveze datele dumneavoastră, inclusiv după încetarea raportului contractului (de ex.: datele cuprinse in documente financiar –contabile – cel puțin 5 ani etc.).
În cazul datelor cu caracter personal prelucrate în urma exprimării consimțământului dumneavoastră, acestea vor fi păstrate până la retragerea consimțământului, cu excepția situației în care există motivele legitime care justifică prelucrarea în continuare a acestor date.

Drepturile persoanelor a căror date sunt prelucrate

Conform prevederilor legale aplicabile, persoanele beneficiază de dreptul de a fi informate, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la opoziție etc.
În cazul în care prelucrarea datelor a fost realizată în baza consimțământului persoanei vizate, aceasta are dreptul să își retragă consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor anterior retragerii acestuia.

SORINA HOMITCHI LAW OFFICE este exonerat de orice răspundere în situația în care, în urma intervenției asupra datelor, executarea contractului de asistență juridică sau a oricărui alt contract este împiedicată sau îngreunată.


În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa cu o cerere în acest sens la următoarea adresă de e-mail: office@lawyering.ro.


De asemenea, vă bucurați de dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente, în situația în care considerați că datele dumneavoastră au fost prelucrate cu nerespectarea dispozițiilor legale.

Scrie un mesaj
Contactează-ne
Bună ziua, suntem disponibili prin whatsapp pentru a vă oferi suportul de care aveți nevoie.